Διοικητικό - Φορολογικό Δίκαιο

Η JPA αναλαμβάνει τη συμβουλευτική, τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σας, σε υποθέσεις διοικητικών, φορολογικών και ασφαλιστικών διαφορών.

Η εξειδίκευση των συνεργατών μας, καθώς και η συνεχής ενημέρωση μας με ενεργό συμμετοχή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζει την επιτυχία της νομικής προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας.

Ειδικότερα, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Δίκαιο κοινοτικών και κρατικών ενισχύσεων
  • Προγράμματα επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ
  • Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής σε νέο αναπτυξιακό νόμο
  • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Πειθαρχικό Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο
  • Δίκαιο διαγωνισμών ΑΣΕΠ
  • Πολεοδομικό Δίκαιο
  • Χωροταξικό Δίκαιο
  • Φορολογικό δίκαιο, εκπροσώπηση και υποστήριξη νομικών προσώπων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή των φορολογικών και εν γένει διοικητικών αρχών σχετικά με διαφορές που δημιουργούνται από τις φορολογικές αρχές (ειδικές διοικητικές προσφυγές, ανακοπές κατά πράξεων φορολογικής διοίκησης κ.λπ.).
  • Φορολογικός Σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρήσεων, Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών εταιρικών θεμάτων
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και παράνομες πρακτικές των Φορολογικών Αρχών, Ειδικοί Φορολογικοί έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας/ τραπεζικών λογαριασμών
TOP